Skip to main content

شرح ماژول

شنونده:

  • مباحث لازم برای تحصیل موفق در سال اول دانشگاه را می آموزد - قضیه ها ، قوانین و فرمول های بیانگر روابط اساسی ریاضیات ابتدایی ، مفاهیم اساسی اصول تجزیه و تحلیل ریاضی و غیره ؛
  • به روشهای حل و تحقیق در انواع اساسی معادلات و نابرابری ها تسلط خواهد یافت.
  • می تواند قضیه ها و قوانین آموخته شده را به زبان روسی تدوین کند ، از اصطلاحات و نمادهای ریاضی استفاده کند. تعریف مفاهیم اساسی بخشهای مورد مطالعه ریاضیات ابتدایی ، جبر برداری و تجزیه و تحلیل ریاضی را تعریف کنید (یا توصیف کنید) ، به زبان روسی توضیح دهید و راه حلها را با استفاده از اصطلاحات و نمادهای ریاضی بنویسید.