Skip to main content

شرح ماژول

شنونده:

  • مکانیک ، فیزیک مولکولی و ترمودینامیک ، برق و مغناطیس را به زبان روسی مطالعه خواهد کرد.
  • قادر به استفاده از اصطلاحات و مفاهیم به زبان روسی است.

شنونده قادر خواهد بود:

  • استفاده از مفاهیم اساسی بخشهای مورد مطالعه فیزیک ؛
  • قوانین فیزیک را برای حل مشکلات معمول اعمال کنید.
  • فرمول کردن شرایط مشکلات به زبان روسی ، توضیح و نوشتن راه حل ها ؛
  • حل مسائل محاسباتی که به دانش و مهارت شاخه های مختلف فیزیک و ریاضیات نیاز دارند.