Skip to main content

شرح ماژول

شنونده می آموزد:

  • چندین موضوع جالب از جانورشناسی: در مورد ساده ترین حیوانات ، بی مهرگان ، وترها.
  • مباحث اساسی در آناتومی و فیزیولوژی انسان ؛
  • در روسی ، ساختار سیستم های قلبی عروقی ، گوارشی ، عصبی و سایر سیستم های بدن انسان است.

شنونده قادر خواهد بود:

  • درک و استفاده از اصطلاحات کلی علمی و بیولوژیکی که برای تحصیلات حرفه ای بیشتر وی مهم است ؛
  • برای توصیف اشکال زندگی و انواع گونه های موجودات زنده در روسی.