Skip to main content

شرح ماژول

شنونده می آموزد:

  • حروف روسی ، الفبا ،
  • مصوت ها و صامت های زبان روسی ،
  • صامت های سخت و نرم ، صدا دار و بی صدا ،
  • کلمه ، هجا ، عبارت ،
  • استرس و ریتم در روسی ،
  • قوانین تلفظ ، انواع ساختارهای لحن ،
  • بیش از 100 کلمه از زبان روسی ،
  • قوانینی برای نوشتن به زبان سیریلیک.