Skip to main content

Описание модуля

شنونده خواهد دانست:

  • دوره هایی در تاریخ روسیه ؛
  • وقایع اصلی و تاریخ تاریخ روسیه ؛
  • شخصیت های برجسته روسی و شوروی و نقش آنها در توسعه کشور.

شنونده:

  • اصطلاحات علمی تاریخ را به زبان روسی می فهمد.
  • قادر به گفتن در مورد وقایع تاریخی از دولت روسیه باستان و پایان دادن به روسیه مدرن ، شرح آنها ،
  • قادر خواهد بود مناطقی را که مهمترین رویدادهای تاریخی روسیه رخ داده است ، بر روی نقشه نشان دهد ،
  • قادر به استفاده از دانش به دست آمده در روسی خواهد بود.